Thông tin bill

Số bill: {{ names[0].MaBPBK }} Đã phát cho ông/bà: {{ names[0].NoiDung}}
Nơi gửi: {{ names[0].TenTinhThanhGui }} Nơi nhận: {{names[0].TenTinhThanhNhan}}
Địa chỉ gửi: {{ names[0].DiaChiGui }} Địa chỉ nhận: {{ names[0].DiaChiNhan}}, {{ names[0].TenQuanHuyenNhan }}
Ngày gửi: {{ names[0].NgayGioNhan }} Ngày giờ nhận: {{ names[0].NgayGioThucPhat}}
Trọng lượng: {{ names[0].TLuongThuc }} Dịch vụ: {{ names[0].TenDichVu}}

Thông tin trạng thái


# Thời gian Nội dung
{{ $index +1 }} {{ x.CreateDate }} {{ x.NoiDung}}